انواع خوردگی
دسته‌بندی نشده

Types of corrosion

Galvanic corrosion (corrosion of dissimilar metals, incorrectly called electrolysis); It is one of the most important types of corr...

ادامه مطلب

خوردگی گالوانیک
دسته‌بندی نشده

Galvanic corrosion

Galvanic corrosion, also known as bimetallic corrosion. This type of corrosion is a common form of corrosion degradation that in mo...

ادامه مطلب