مهندسی ساخت

مهندسی ساخت شاخه‌ای از مهندسی حرفه‌ای است که نیاز به آمیختن تجربیات و علوم بسیاری مانند علم فیزیک و مواد و همچنین آگاهی از علم مواد و متالورژی دارد. شرکت نفتان پایش قادر است در تمامی مراحل ساخت و طراحی تجهیزات و قطعات مهندسی کارفرمایان را یاری کند.